Welkom op mijn website met publicaties!

Theo Kralt

Theo Kralt

De afgelopen jaren heb ik over diverse thema’s vanuit enkele nevenactiviteiten en projecten gepubliceerd. Verschillende thema’s komen hieruit vooral naar voren:

Boek Prinsengracht 849 Amsterdam
In het afgelopen jaar heb ik gewerkt aan het boek over het huis Prinsengracht 849 Amsterdam. Voor het boek ‘Prinsengracht 849 Amsterdam (1701-2021): huis, interieur en tuin. Een huis dat leeft door zijn historie, bewoners en relaties’ werd het gehele interieur op mijn verzoek en in goed overleg met de eigenaresse professioneel gefotografeerd.

Het boek werd gepresenteerd op 16 september 2021 in het Stadsarchief Amsterdam:

In het boek worden de geschiedenis van het huis en zijn bewoners behandeld. Hierin staat het interieur zoals het was tot de verhuizing in 2022 centraal en worden enkele voorwerpen zoals de schilderijen van Jan Sluijters (’s-Hertogenbosch, 1881 – Amsterdam, 1957) en de relatie met Heemstede te Houten eruit gelicht. Voor de oudere geschiedenis van het huis werd reeds eerder onderzoek verricht door mevrouw Ineke Heiner-Way dat in het boek opnieuw geredigeerd, geactualiseerd, aangevuld en geannoteerd in overleg met haar en onder haar naam is opgenomen. Voor een korte samenvatting van het boek verwijs ik naar de bijgevoegde omslag. Het boek telt inclusief de in samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam opgestelde noten en de literatuuropgave 126 pagina’s en betreft een hardcover-uitgave in full colour. Inmiddels zijn de eerste en de tweede oplage uitverkocht.

Theo P.G. Kralt, samenstelling en bewerking, Prinsengracht 849 Amsterdam (1701 – 2021): huis, interieur en tuin. Een huis dat leeft door zijn historie, bewoners en relaties, Uitgave Stichting Heijmeijer van Heemstede, Amsterdam, 2021, ISBN 978 90 9034541 3

Het is te bestellen via het e-mailadres: info@boekprinsengracht849.com

Jean Baptiste Discart
Op 21 september 2020 verscheen het boek Jean Baptiste Discart Orientalist paintings and Dutch portraits. Naar aanleiding van het verschijnen van het boek over de schilder Jean Baptiste Discart en de boekpresentatie op 25 juni 2019 in de residentie van de Oostenrijkse ambassadeur in Den Haag besloten een aantal culturele fondsen die mutatis mutandis het uitkomen van het Nederlandse boek hadden mogelijk gemaakt, een aangevulde internationale uitgave van het boek te faciliteren. Besloten werd tot een Engelse editie. In het Engelse boek over de schilder Discart is een na het uitkomen van het Nederlandse boek herontdekt oriëntalistisch schilderij en twee tekeningen opgenomen. Evenals de afbeeldingen van elf herontdekte portretten. Waaronder dat van Charlotte Dorothée van Pallandt (1898-1997), de latere beeldhouwster. Het gaat om een portret door Discart gesigneerd, Arnhem, 1902. In de Engelse uitgave worden deze schilderijen en portretten beschreven evenals een korte levensloop van de geportretteerde personen. Ook werden een aantal nieuwe gegevens verwerkt en verbeteringen doorgevoerd. Van enkele schilderijen kon nu een kleurenafbeelding worden opgenomen. De in het boek opgenomen catalogus van werken, de noten, het register van persoonsnamen en de photo-credits werden geheel geactualiseerd.

In het boek zijn twee tijdens de boekpresentatie van het Nederlandse boek over Discart gehouden inleidingen geredigeerd opgenomen. Namelijk van Dr. Johan Carel Bierens de Haan, cultuurhistoricus: ‘Jean Baptiste Discart: One man, two souls’ en van Prof.dr. George Harinck, hoogleraar Geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam: ‘J.B. Discart and the disappearance of the nobility from Dutch politics. The Netherlands during 1890-1914’.

RTV Utrecht besteedde tijdens de uitzending van 3 januari 2021 aandacht aan het verschijnen van het boek.

Nog steeds worden er tot nu toe onbekende schilderijen en portretten van de schilder Discart ontdekt. Of in particuliere collecties of als deze op een veiling ten verkoop worden aangeboden zoals recent het schilderij The Basket Weaver op The Orientalist Sale bij Sotheby’s London op 29 maart 2022. Deze herontdekkingen worden bijgehouden en op de website Jean Baptiste Discart vermeld.

Bekijk ook de pagina’s over de boeken.

Jean Baptiste Discart Orientalist paintings and Dutch portraits

Jean Baptiste Discart Oriëntalistische schilderijen en Nederlandse portretten.

Beide boeken zijn uitgegeven bij Uitgeverij Van Gruting/Van Gruting Publishers, Utrecht en verkrijgbaar via info@jeanbaptistediscart.com en www.jeanbaptistediscart.com

Fondsenwerving en restauratie Domkerk 2017 – 2022
De Domkerk te Utrecht werd in het kader van het restauratieplan ‘vijf kerken herleven’ gerestaureerd van 1968 tot 1986. Enkele specifieke onderdelen zoals de gebeeldhouwde deuren van Theo van de Vathorst (1934 – 2022) kwamen tot en met 1988 gereed. In de jaren daarna tot en met 2010 werd met behulp van de renteopbrengsten van het Kapitaal Groot Onderhoud gevormd door de Kerk, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht voor de Utrechtse rijksmonumentale binnenstadskerken, de jaarlijkse onderhoudsdotatie van de Domkerk en de BROM (Besluit Rijksregeling Onderhoud Monumenten) en later de BRIM (Besluit Rijksregeling Instandhouding Monumenten) de Domkerk onderhouden. Door de bezuinigingen van rijkswege werd in de jaren 2011 – 2016, behoudens de actie Draag De Dom I in 2014, voor het dringend herstel van één van de luchtbogen boven het hoogkoor geen groot onderhoud aan de Domkerk uitgevoerd. Eind 2015 werd duidelijk dat de Domkerk aan een nieuwe aanvullende restauratie toe was. Eerst per beschikking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) in 2016 en bijdragen van provincie Utrecht, gemeente Utrecht en ruim 20 vooraanstaande culturele fondsen zijn voor de jaren 2017 – 2022 weer middelen voor het Groot Onderhoud van de Domkerk en aanvullende restauratie beschikbaar gekomen. Deze werkzaamheden zijn conform plan en begroting uitgevoerd. Voor het verkrijgen van de benodigde eigen middelen werd in 2017 een fondsenwervingsactie en een Crowdfundingsactie Draag de Dom II gevoerd. Voor de komende jaren vanaf 2024worden verdere restauraties van de buitenzijde van de Domkerk voorzien. Wij proberen thans de hiervoor benodigde eigen bijdragen bijeen te krijgen. De artikelen over dit onderwerp staan op deze website.

Afsluiting Restauratie Domkerk 2017-2022 op 4 november 2022 in de Domkerk
De afsluiting van de restauratie Domkerk 2017 – 2022 werd op 4 november 2022 in de Domkerk gevierd met een symposium van de Stichting Vrienden van de Domkerk en het Citypastoraat Domkerk over ‘De restauratie van de Domkerk in de afgelopen jaren en in de toekomst. Onder leiding van Bart van Meegen, voorzitter bestuur Stichting Vrienden van de Domkerk, hielden Gijsbert van Hoogevest, restauratiearchitect, Theo Kralt, voorzitter commissie restauratie en Fondsenwerving Domkerk 2017 – 2022 en de kunstenares Da van Daalen (Amsterdam, 1956-) inleidingen over de geschiedenis van de Domkerk, restauratie van de Domkerk en het toekomstig groot onderhoud. Mevrouw Da van Daalen lichtte de door haar op verzoek van de Stichting Vrienden van de Domkerk en Citypastoraat Domkerk ontworpen vijf penningen over geschiedenis en restauratie van de Domkerk nader toe. Over deze penningen is een aantal artikelen verschenen. In het voorjaar van 2023 zal over de vijf penningen van Da van Daalen, Restauratie Domkerk 2017 – 2022 een expositie in Museum Beelden aan Zee in Den Haag/Scheveningen gehouden worden.

Nadat Theo Kralt de eerste set van de vijf penningen aan burgemeester Sharon Dijksma had overhandigd kreeg vroeg hij hem terug te keren op het podium. Namens het College van Burgemeester en Wethouders reikte de burgemeester aan Theo Kralt de Speld van de Stad Utrecht uit voor zijn werk voor de Utrechtse rijksmonumentale binnenstadskerken en de restauratie van de Domkerk. De Speld van de Stad Utrecht bestaat uit een zilveren medaille met lint, draaginsigne en speld en een Oorkonde met het besluit van het College van B & W.

Kort filmpje van het symposium op 4 november 2022 in de Domkerk.

Levende Monumenten
Met als coauteurs Wietse Klukhuhn (1947 – 2014) en Peter van der Ros verscheen in 2009 het boek ‘Levende Monumenten’; Over de geschiedenis en het hedendaags gebruik van de Utrechtse rijksmonumentale binnenstadskerken. Het is een geschenk geweest van de kerk aan de stad.

Kerkbeheer
Als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) en daarvoor als voorzitter van het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Utrecht heb ik regelmatig geschreven over het kerkbeheer. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: begrotingen, jaarrekeningen, vermogensbeheer, nieuwe ontwikkelingen, het in stand houden van gebouwen en restauraties van onroerend en van roerend erfgoed zoals een kabinet-orgel.

Religieus erfgoed
Een aantal publicaties handelt over het belangrijke vraagstuk van zaken op het gebied van het religieus erfgoed. De hedendaagse omgang met deze historische nalatenschap staat hierbij centraal.

De familie Brantsen en het landgoed en historisch landhuis Wielbergen
Een hoofdthema op deze website is de familie Brantsen en het landgoed en historisch landhuis Wielbergen in Angerlo, gemeente Zevenaar. U treft enkele artikelen aan betreffende biografieën van leden van de familie Brantsen die verschenen in het kader van het Gelders Biografisch Woordenboek.

In 2008 verscheen het boek ‘Wielbergen en de familie Brantsen’. De lotgevallen van een landgoed en Victoriaans landhuis in Angerlo. De recensies over dit boek alsmede een aantal artikelen over Wielbergen zijn hier te vinden.

Veel leesplezier toegewenst!

Theo Kralt