Welkom op mijn website met publicaties!

Theo Kralt

Theo Kralt

De afgelopen jaren heb ik over diverse thema’s vanuit enkele nevenactiviteiten en projecten gepubliceerd. Vier thema’s komen hieruit vooral naar voren:

Fondsenwerving en restauratie Domkerk 2017 – 2022
De Domkerk te Utrecht werd in het kader van het restauratieplan ‘vijf kerken herleven’ gerestaureerd van 1968 tot 1986. Enkele specifieke onderdelen zoals de gebeeldhouwde deuren kwamen tot en met 1988 gereed. In de jaren daarna tot en met 2010 werd met behulp van de opbrengsten van het Kapitaal Groot Onderhoud gevormd voor de Utrechtse rijksmonumentale binnenstadskerken, de jaarlijkse onderhoudsdotatie van de Domkerk en de BROM (Besluit Rijksregeling Onderhoud Monumenten) de Domkerk onderhouden. Door de bezuinigingen van rijkswege werd in de jaren 2011 – 2016 behoudens de actie Draag De Dom I in 2014 voor het dringend herstel van één van de luchtbogen boven het hoogkoor geen groot onderhoud aan de Domkerk uitgevoerd. Eind 2015 werd duidelijk dat de Domkerk aan een nieuwe aanvullende restauratie toe was. Eerst per beschikking van de RCE (rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) in 2016 zijn voor de jaren 2017 – 2022 weer middelen voor het Groot Onderhoud van de Domkerk en aanvullende restauratie beschikbaar gekomen. Deze werkzaamheden worden thans uitgevoerd. Voor het verkrijgen van de benodigde eigen middelen werd in 2017 een fondsenwervingsactie en een Crowdfundingsactie Draag de Dom II gevoerd. Voor de komende jaren worden verdere restauraties van de buitenzijde van de Domkerk voorzien. Wij proberen thans de hiervoor benodigde eigen bijdragen bijeen te krijgen. De artikelen over dit onderwerp staan op deze website.

Met als co-auteurs Wietse Klukhuhn (1947 – 2014) en Peter van der Ros verscheen in 2009 het boek ‘Levende Monumenten’; Over de geschiedenis en het hedendaags gebruik van de Utrechtse rijksmonumentale binnenstadskerken. Het is een geschenk geweest van de kerk aan de stad.

Kerkbeheer
Als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) en daarvoor als voorzitter van het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Utrecht heb ik regelmatig geschreven over het kerkbeheer. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: begrotingen, jaarrekeningen, vermogensbeheer, nieuwe ontwikkelingen, het in stand houden van gebouwen en restauraties van onroerend en van roerend erfgoed zoals een kabinet-orgel.

Religieus erfgoed
Een aantal publicaties handelt over het belangrijke vraagstuk van zaken op het gebied van het  religieus erfgoed. De hedendaagse omgang met deze historische nalatenschap staat hierbij centraal.

De familie Brantsen en het landgoed en historisch landhuis Wielbergen
Het vierde hoofdthema op deze website is de familie Brantsen en het landgoed en historisch landhuis Wielbergen in Angerlo, gemeente Zevenaar. U treft enkele artikelen aan betreffende biografieën van leden van de familie Brantsen die verschenen in het kader van het Gelders Biografisch Woordenboek.

In 2008 verscheen het boek ‘Wielbergen en de familie Brantsen’. De lotgevallen van een landgoed en Victoriaans landhuis in Angerlo. De recensies over dit boek alsmede een aantal artikelen over Wielbergen zijn hier te vinden.

In juli 2019 is het boek Jean Baptiste Discart (1855-1940) Oriëntalistische schilderijen en Nederlandse portretten verschenen. Bij Uitgeverij Van Gruting, Utrecht. www.vangruting.nl

Veel leesplezier toegewenst!

Theo Kralt